Żłobek Miejski

"MISIAKOWO"

w Rudzie Śląskiej

 

STRONA BIP
PRACA/REKRUTACJA
INFORMACJE
INFORMACJA O JAKOŚCI POWIETRZA
Z ŻYCIA ŻŁOBKA
ZAJĘCIA OTWARTE
Archiwum


 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016r., Nr 119, s.1), zwane dalej w skrócie "RODO" przekazujemy informacje na temat przetwarzania danych osobowych:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek Miejski "Misiakowo" w Rudzie Śląskiej przy ul. Kościelna 35, 41-700 Ruda Śląska
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, jest nim Pani Agata Karasewicz
  Od dnia 25.05.2018r. jest możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej: iod.misiakowo@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora
 2. Celem zbierania danych jest zawarcie oraz realizacja umowy o świadczeniu usług przez Żłobek Miejski "Misiakowo" w Rudzie Śląskiej w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (np. identyfikacja przy odbiorze dziecka, nawiązania szybkiego kontaktu w sytuacjach szczególnych, np. choroba dziecka itp.) oraz cele związane z archiwizacją dokumentacji dziecka,
 3. Kategorie odbiorców danych: partnerzy świadczący usługi techniczne (utrzymywanie systemów informatycznych). Odbiorcami danych będą także instytucja upoważnione z mocy przepisów prawa.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania oraz sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych.
 5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczeniu usług przez Żłobek Miejski "Misiakowo" w Rudzie Śląskiej. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania danych w formularzu: "Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka", "Kwestionariusz" w sytuacji nie podania tych danych nie będzie podstawy do zawarcia umowy oraz jej realizacji.
 7. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 

          a)dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia oraz realizacji umowy o świadczeniu usług przez Żłobek Miejski "Misiakowo" w

             Rudzie Śląskiej w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą

             przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

 • zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Żłobkowi Miejskiemu "Misiakowo" w Rudzie Śląskiej;
 • wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora (wynikające z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
 • archiwizacja dokumentacji dziecka przez okres 20 lat od momentu zakończenia umowy.

Wytworzył:2018-06-22
Udostępnił:2018-06-22 05:44:52
Zmodyfikował:Anna Piecyk2019-03-26 05:25:12
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )