Żłobek Miejski

"MISIAKOWO"

w Rudzie Śląskiej

 

STRONA BIP
PRACA/REKRUTACJA
INFORMACJE
INFORMACJA O JAKOŚCI POWIETRZA
Z ŻYCIA ŻŁOBKA
ZAJĘCIA OTWARTE
Archiwum

Deklaracja dostępności

Żłobek Miejski Misiakowo w Rudzie Śląskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http:www.misiakowo.strona-bip.pl

Data publikacji strony        2012-04-01

Data ostatniej aktualizacji  2021-03-22.

 

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 04 kwietnia 20219r.o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wymagania które nie zostały spełnione:

- część zamieszczonych dokumentów ma postać skanu,

- część linków zamieszczonych w serwisie nie jest zrozumiała sama w sobie.

Oświadczenie sporządzono dnia:2021-02-01.Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną jest Anna Bujas,adres poczty elektronicznej zlobekmisiakowo@interia.pl.

 

Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 323400175.Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Postępowanie odwoławcze

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub jakiegoś elementu.Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądanie.Jeżeli niedotrzymanie tego terminu nie jest możliwe,podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej,lub aplikacji mobilnej.

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna.

 

 

1.Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

 

Dla Rodziców i wychowanków dostępne jest jedno wejście do budynku od strony ul.Kościelnej:

 

  • wejście jest na poziomie terenu, po kilku schodach, niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową

  • jednoskrzydłowe drzwi otwierane ręcznie, umożliwiające swobodne wejście

 

 W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 

2.Dostępność korytarzy,schodów i wind.

 

Korytarze są odpowiednio szerokie.

W budynku brak windy – wejście na piętro wyłącznie po kilkunastu schodach, niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Na parterze budynku, przy głównym wejściu znajduje się toaleta, niedostosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Przewijak i miejsce przyjazne dla rodziców z małymi dziećmi znajduje się w szatni dla dzieci.

 

3.Opis dostosowań,na przykład pochylni platform,informacji głosowych,pętli indukcyjnych.

 

  • w budynku nie zastosowano pochylni, dla osób poruszających się na wózkach,
  •  w budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabo słyszących,
  • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych dla osób słabo widzących.

 

4.Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe znajdują się na parkingach ogólnodostępnych.

Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

 

5.Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

Warunkiem wejścia z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

 

6.Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

opis dokumentutypdata

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.

pdf24-03-2021[ Pobierz ]
106 kB
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )